Alegriakoor

Deze pagina verduidelijkt Doel en Werking van ons koor

Visie op het "Koorproject"

Alegria Okra Meetjesland

A. DOELSTELLING

Hoger doel

 • Een aanstekelijk, bezield meerstemmig, ‘modern’ groot koor, van 55+ vormen met een gemengd repertoire waarin eigentijdse muziek en de muziek ‘van toen’ mekaar vinden.
 • Een plaats van ontmoeting zijn, van 55+ers uit het Meetjesland.
 • Vanuit de christelijke inspiratie, toonbeeld zijn van authentieke dialoog, in zijn denken en doen.
 • De ontmoeting met andersdenkenden, vrijzinnigen, niet gelovigen actief aangaan.
 • De identiteit van de organisatie Okra, de identiteit van ons artistiek muzikaal project en de persoonlijke identiteit van de betrokkenen vormen -in interactie- het Alegria OKRA koor.
 • Alegria is een thematrefpunt van OKRA regio Eeklo. De leden van Alegria zijn lid van OKRA.
 • Toonbeeld zijn van kracht, bezieling en dynamiek van ouderen binnen de samenleving van vandaag.

Gewaagd doel

 • We hebben gekozen om projectmatig te werken. Dat wil zeggen dat we om de twee jaar een vernieuwd repertoire brengen en dit op zeker vijf verschillende locaties.
 • Twee derde van de liederen brengen we meerstemmig gaande van tweestemmig tot SATB.
 • Vaste waarde zijn in het Meetjeslandse koorleven.
 • Lokale OKRA trefpunten aanzetten om uitdrukkelijk met koor en zang bezig te zijn.

Kernkwaliteiten

 • Wij kunnen mensen ‘uit hun pijp’ halen.
 • Door enthousiasme en bezieling kunnen we muzikale meerwaarde toevoegen aan muziek, zonder te vervallen in perfectionisme.
 • We beschikken over het besef van eigen grenzen en mogelijkheden, waarbinnen maximale aanwending van kansen en mogelijkheden.
 • We durven uitdagingen aangaan,
 • We brengen een dynamisch beeld brengen van de +55ers.
 • We gaan voor een organisatorisch sterke werking. Deze is zo breed mogelijk gedragen. Wat blijkt uit regelmatig vergadering, verslaggeving, duidelijke rolverdelingen en interne communicatie. Het blijkt ook bij het uitspreken van spanningen eigen aan goede samenwerking.
 • We hebben een sterk ontwikkeld partituurbeheer.
 • We hebben aandacht voor de individuele identiteit van de leden.
 • We streven naar selfsupporting als groep.

Kernwaarden

 • gastvrijheid
 • warme omgeving aanbieden
 • dynamisch en eigentijds
 • authenticiteit, directheid in communicatie, dialoog
 • respect voor elkaars gezindheid en open houden
 • mensen -publiek- uit nodigen om mee te zingen
 • zinvol en inhoudelijke verbondenheid met de samenleving vandaag: niet enkel good-news show
 • we zijn als koor niet alleen en willen contacten houden met andere koren in de regionale omgeving

B. HET ARTISTIEK PROJECT

 • Een seniorenkoor kent duidelijk zijn beperkingen. Trager van aanleren, meer nood aan herhaling, meer weerstand voor vernieuwing dan in leeftijdsgemengde koren.  Een terugloop aan kracht en een terugloop van stem.
 • Nieuwe senioren maken meer dan vroeger deel uit van de sandwich generatie. Ze hebben meer dan vroeger verantwoordelijkheden op de intergenerationele lijnen. Anderzijds hebben ze ook nog meer eigen projecten. De identificatie met het koor is daarom een belangrijk aandachtspunt om zich te motiveren om regelmatig naar de repetitie te komen.
 • Verjonging van de groep is een belangrijk agendapunt. Zonder permanente verjonging neemt de kracht en de dynamiek van een koor snel af. Dit is een algemeen gedragen verantwoordelijkheid niet enkel die van het bestuur. Dit kan gerealiseerd worden door bv. een pop up formule te hanteren.
 • De muziek: de helft tot twee derde meerstemmige muziek met een gemiddelde moeilijkheidsgraad. Muziek van eigen bodem, doch ook in andere talen. Populaire muziek, van zowel het klassieke, als het pop genre. Ook muziek van vandaag (Niet enkel oldies uit de 60-70′). Een beperkt repertoire religieuze muziek, doch die het karakter draagt van het koor: dynamisch modern.
 • Naar publiek steeds in dialoog met het publiek en steeds voorzien van meezingers.
 • We gaan ook op zoek naar een afwisselende aanpak in de combinatie van stemmen.
 • De kracht van het koor ligt hem in de veelvuldige herhaling. Doorheen de herhalingen wordt duidelijk dat er niet zomaar gezongen wordt. Er wordt werk gemaakt van zangtechniek, uitspraak en bijleren.
 • De ingevoerde opwarmingsoefeningen en stemoefeningen zijn daar een voorbeeld van. Belangrijk is dat deze afwisselend genoeg zijn.
 • Door de vorming van de dirigent, door het volgen van stemcoaching wordt het niveau van het koor zoniet verbeterd dan toch behouden.
 • We willen de flexibiliteit van het koor vergroten, en kiezen er voor om op een verantwoorde wijze differentiatie in te brengen.
 • Het accent ligt in de eerste plaats op samen zingen op een zeker niveau. Op de tweede plaats doch met veel belang is er aandacht voor ontmoeting.

C. BESTUURLIJKE WERKING

teamleiders coach
techniek / concerten                                                                                         administratie / secretariaat
 
externe communicatie                                                                                                                       interne communicatie
 
trefpuntactiviteiten                                                                                             financiële groep
 
muziekgroep
 • Basisidee: taken die in groepen (clusters) samengebracht worden en waar per onderwerp een groep aan werkt
 • Basisidee: geen top – down structuur. Geen piramidevorm van beslissing en uitvoering.
 • Basisidee: geen voorzitter ‘old style’, wel een coach die een ‘helikopterview’ heeft, enthousiasmeert en in overleg gaat als er moet bijgestuurd worden.
 • Uitgangspunt van de bestuursvorm: de Visienota. De Visienota wordt bijgewerkt waar dit nodig blijkt, en wordt zeker om de vijf jaar tegen het licht gehouden van de realiteit van de koorwerking, en van de veranderende omgeving. Het bijwerken van de nota is een zaak van het geheel van de werkgroepen, niet van een individu.
 • Door het werken in verschillende teams wordt er meer dynamiek mogelijk gemaakt, en kan er meer autonoom gewerkt worden. Autonomer werken betekent ook in medeverantwoordelijkheid van het geheel.
 • Het maakt het ook makkelijker dat er meer leden / niet-leden een taak opnemen omwille van de beperktheid van de taak.
 • Elke groep heeft een teamleider, gekozen uit de groep.
 • De teamleiders maken op het einde van het lopende jaar een taakagenda op voor het komende jaar: wat dient er te gebeuren, wat moet er uitgewerkt worden?
 • De teamleiders worden begeleid door een coach. Zowel de coach als de teamleiders worden voor een bepaalde tijd verkozen.
 • Elke groep vergadert wanneer dit noodzakelijk is.
 • Een vast agendapunt is: met welke andere groep(en) heeft/hebben onze agendapunten te maken?
 • Elke groep maakt een eigen agenda op en maakt minstens een verslag van de genomen besluiten. Dit verslag wordt naar de leden van de groep en alle teamleiders gestuurd. Op elk verslag staat naast de besluiten welke andere groep betrokken dient te worden, of zonder wie het besluit niet of maar gedeeltelijk kan uitgevoerd worden. (zo kan er al eens iets aan de financiële groep moeten gemeld worden …)
 • De groep kan ‘bevolkt’ worden door leden en niet-leden van Alegria. Iedereen is wel lid van OKRA (alleen al omwille van de verzekering is dit noodzakelijk).
 • Trefpuntactiviteiten: Alegria is een thematrefpunt in OKRA Midden-Vlaanderen. Zaken zoals onze brunch zijn een trefpuntactiviteit voor de leden. Ook een uitstap, wat al eerder is georganiseerd, valt hieronder. Ook de nieuwjaarsreceptie valt hieronder.
 • De rol van de dirigent en/of pianist in het bestuur, wordt bepaald door het al of niet op vrijwilliger (lees: onbetaald) te zijn. Indien dirigent en/of pianist wordt betaald, is het bestuur zijn opdrachtgever. Het lid zijn van een bestuur is dan een contradictie tussen opdracht uitvoeren en opdracht geven. Dit beperkt wederzijds vrijheid van handelen.
 • Het bestuur nodigt de dirigent en/of pianist uit op de vergadering volgens ze dat noodzakelijk vindt door de agenda.

D. DOELSTELLING KENBAAR EN BESPREEKBAAR MAKEN

Intern

 • Werkwijze: de Visienota komt regelmatig ter sprake, of op de koordag, of op een ander moment door het bestuur gekozen. Bedoeling is een gesprek op gang te brengen rond deze doelstellingen, wat het eigenaarschap en de betrokkenheid van de leden ten goede komt, en een zinvol platform vormt voor vernieuwing.

Extern

 • Werkwijze: men heeft contact met de lokale pers en de streekpers. Van hieruit kan een folder of ander promotiemateriaal klaargemaakt worden. Het bestuur gaat ook in dialoog met de lokale trefpunten bij de realisatie van het project.
  In de programmabrochure van de concerten wordt telkens aandacht gegeven aan de Visienota van Alegria.

E. OPVOLGING VAN DIRIGENT EN PIANIST

 • Wanneer de dirigent of de pianist hun taak willen beëindigen, wordt de opvolging ter harte genomen door het bestuur.
 • De persoon in wiens opvolging moet voorzien worden, dirigent of pianist, maakt geen deel uit van het bestuur in het geheel van de vacature- en opvolgingsprocedure. Hij/zij kan door het bestuur, of de delegatie die het bestuur heeft samengesteld, wel om advies gevraagd worden.
 • Zowel voor de dirigent als voor de pianist is de Visienota die op dat moment gehanteerd wordt de leidraad voor de opvolging. Dat betekent dat de nieuwe dirigent of pianist geen wijziging kan aanbrengen in de Visienota, en de concrete uitwerking hiervan in concertprogramma en repetities, zonder bespreking en goedkeuring door het bestuur.
 • Er kan besloten worden dat één persoon zowel dirigent als pianist is.
 • Voor de opvolging wordt door het bestuur een vacature opgemaakt die gericht bekend gemaakt wordt.
 • Het bestuur beslist of het voltallig of via een zelfgekozen delegatie in gesprek gaat met de kandidaten. Hiervoor wordt ook een vragenlijst opgemaakt die voor elke kandidaat in het gesprek tot leidraad dient.
 • Het bepalen van de gage is een onderdeel van het gesprek met de kandidaten.
 • Het voltallige bestuur beslist bij 2/3de meerderheid over de opvolging.
 • Een permanente zorg van het bestuur is dat er continuïteit is. In functie daarvan is het belangrijk back-up te hebben, iemand die kan invallen als dirigent en/of pianist, als dat door welke omstandigheden ook nodig blijkt.

F. HET REPERTOIRE

 • De keuze binnen het gewaagde doel noopt ons tot een vorm van projectmatig werken. Om de twee jaar kiezen we voor een thematisch project dat we minimaal vijf keren uitvoeren.
 • Uit de ervaring leren wij dat de herhaling de sterkte uitmaakt van een 55+ koor. Er moet uitdrukkelijk meer tijd besteedt worden aan stemvorming en repetities. Deze manier van werken staat toe om ook moeilijker en uitdagender liederen te brengen. Het gevolg hierbij is dat wij ook meer muzikaal geschoolden aantrekken die als steun dienen voor de niet geschoolden waartoe wij ons blijven richten.
 • We houden rekening met iconische liederen, dit zijn liederen die we uit vorige projecten meenemen en die we op een gevarieerde wijze brengen.
 • De keuze van de liederen gebeurt in samenspraak met de dirigent en de muziekgroep. We proberen consensus te bereiken.
 • Vandaar de oproep tot prospectie buiten de bekende kringen.

G. BEGRAFENISLIEDEREN

 • Vooreerst dit: wat betreft de religieuze liederen zijn we in ons repertoire ook uitgegaan van liederen die openheid, dialoog en vreugde (Alegria) in zich droegen. Zware kerkliederen, of muzikaal deprimerende liederen hebben we in die zin steeds gemeden.
 • In die zin is dit een liederenrepertoire dat wij aanbieden. Waar dit aanbod niet gewaardeerd wordt en waar opdrachten gegeven worden om mee te marcheren met ‘identiteitsvreemde’ liederen is een probleem. Wij stappen niet in alle mee, in opdracht van derden.
 • Religieuze liederen zijn trouwens maar een zijtak van onze werking.
 • Zang bij begrafenissen, ingebed in een eucharistieviering of een brooddienst,  dient dus niet om tranen aan te zwengelen, noch om zwaarmoedigheid te zoeken, deze zang richt zich tot het leven en over het leven heen naar transcendentie en verrijzenis.
 • Droefheid mag er zijn, maar liturgie en muziek ‘verheffen’  droefheid en  pijn naar een niveau ‘Groter dan ons hart’ waar we vooral dankbaar aanwezig zijn.
 • Dat is de kijkrichting. Deze kijkrichting brengen we samen met de identiteit van ons koor, zoals hierboven beschreven is.
 • De werkgroep muziek beschikt over een repertoire van begrafenisliederen. Hieruit wordt in samenspraak met familie en pastoor een keuze gemaakt.