Visie op het koorproject

“Alegria Okra – Meetjesland”

HOGER DOEL

 • Een aanstekelijk, bezield meerstemmig, ‘modern’ groot koor, van +55 vormen met een gemengd repertoire waarin eigentijdse muziek en de muziek ‘van toen’ mekaar vinden.
 • Een plaats van ontmoeting zijn, van +55 ers uit het Meetjesland.
 • Vanuit de christelijke inspiratie, toonbeeld zijn van authentieke dialoog, in zijn denken en doen.
 • De ontmoeting met andersdenkenden, vrijzinnigen, niet gelovigen actief aangaan.
 • De identiteit van de organisatie Okra, de identiteit van ons artistiek muzikaal project en de persoonlijke identiteit van de betrokkenen vormen -in interactie- het Alegria Okra koor.
 • Toonbeeld zijn van kracht, bezieling en dynamiek van ouderen binnen de samenleving van vandaag.

GEWAAGD DOEL

 • Elk jaar een vernieuwend repertoire brengen dit op drie verschillende locaties. Dit ook buiten Okra verband.
 • Twee derde van de liederen brengen we meerstemmig gaande van tweestemmig tot SATB.
 • Een vaste waarde zijn in het Meetjeslandse koorleven.
 • Lokale Okra trefpunten aanzetten om uitdrukkelijk met koor en zang bezig te zijn.

KERNKWALITEITEN

 • Wij kunnen mensen ‘uit hun pijp’ halen.
 • Door enthousiasme en bezieling kunnen we muzikale meerwaarde toevoegen aan muziek, zonder te vervallen in perfectionisme.
 • We beschikken over het besef van eigen grenzen en mogelijkheden, waarbinnen maximale aanwending van kansen en mogelijkheden.
 • We durven uitdagingen aangaan.
 • We brengen een dynamisch beeld brengen van de +55ers.
 • We gaan voor een organisatorisch sterke werking. Deze is zo breed mogelijk gedragen. Wat blijkt uit regelmatig vergadering, verslaggeving, duidelijke rolverdelingen en werkwijzen (telefoonpiramide – aankondigingsbord). Het blijkt ook bij het uitspreken van spanningen eigen aan goede samenwerking.
 • We hebben een sterk ontwikkeld partituurbeheer.
 • We hebben aandacht voor de individuele identiteit van de leden.
 • We streven naar selfsupporting als groep.

KERNWAARDEN

 • Gastvrijheid.
 • Warme omgeving aanbieden.
 • Dynamisch en eigentijds.
 • Authenticiteit, directheid in communicatie, dialoog.
 • Respect voor elkaars gezindheid en open geest houden.
 • Mensen -publiek- uitnodigen om mee te zingen.
 • Zinvol en inhoudelijke verbondenheid met de samenleving vandaag: niet enkel maar good-news show.
 • We zijn als koor niet alleen en willen contacten houden met andere koren in de regionale omgeving.

HET ARTISTIEK PROJECT

 • Een seniorenkoor kent duidelijk zijn beperkingen. Trager van aanleren, meer nood aan herhaling, meer weerstand voor vernieuwing dan in leeftijdsgemengde koren. Een terugloop aan kracht en een terugloop van stem.
 • Nieuwe senioren maken meer dan vroeger deel uit van de sandwich generatie. Ze hebben meer dan vroeger verantwoordelijkheden op de intergenerationele lijnen. Anderzijds hebben ze ook nog meer eigen projecten. De identificatie met het koor is daarom een belangrijk aandachtspunt om zich te motiveren om regelmatig naar de repetitie te komen.
 • Verjonging van de groep is een belangrijk agendapunt. Zonder permanente verjonging neemt de kracht en de dynamiek van een koor snel af. Dit is een algemeen gedragen verantwoordelijkheid niet enkel die van het bestuur.
 • De muziek: de helft tot twee derde meerstemmige muziek met een gemiddelde moeilijkheidsgraad. Muziek van eigen bodem, doch ook in andere talen. Populaire muziek, van zowel het klassieke, als het pop genre. Ook muziek van vandaag (Niet enkel oldies uit de 60-70′). Een beperkt repertoire religieuze muziek, doch die het karakter draagt van het koor: dynamisch modern. Naar publiek steeds in dialoog met het publiek en steeds voorzien van meezingers.
 • We gaan ook op zoek naar een afwisselende aanpak in de combinatie van stemmen.
  De kracht van het koor ligt hem in de veelvuldige herhaling. Doorheen de herhalingen wordt duidelijk dat er niet zomaar gezongen wordt. Er wordt werk gemaakt van zangtechniek, uitspraak en bijleren. De ingevoerde opwarmingsoefeningen en stemoefeningen zijn daar een voorbeeld van. Belangrijk is dat deze afwisselend genoeg zijn.
 • Door de vorming van de dirigent, door het volgen van stemcoaching wordt het niveau van het koor zoniet verbeterd dan toch behouden.
  We willen de flexibiliteit van het koor vergroten, en kiezen ervoor om op een verantwoorde wijze differentiatie in te brengen.
 • Het accent ligt in de eerste plaats op samen zingen op een zeker niveau. Op de tweede plaats doch met veel belang is er aandacht voor ontmoeting.

DOELSTELLING KENBAAR EN BESPREEKBAAR MAKEN

 • Coördinatie: het bestuur met zijn verschillende werkgroepen.
 • Werkwijze: misschien kunnen we per stemgroep, een gesprek op gang brengen rond deze doelstellingen, wat het eigenaarschap en de betrokkenheid van de leden ten goede komt, een zinvol platform voor vernieuwing.
 • Werkwijze: men gaat in dialoog met de lokale trefpunten bij de realisatie van het project.
 • Werkwijze: men heeft contact met de lokale pers en de streekpers. Van hieruit kan een folder of ander promotiemateriaal klaargemaakt worden.

HET REPERTOIRE

 • Tijdens de periode waarin geen optredens in het vooruitzicht zijn wordt vooral gewerkt aan stemvorming en nieuwe liederen.
 • Op het ogenblik dat een optreden in het vooruitzicht wordt gesteld, denkt men na over een thema met een visie en boodschap erin verwerkt. Een keuze uit diverse liederen, dit wordt besproken en gemaakt tussen enerzijds de dirigent en anderzijds de werkgroep (muziek). In het verder verloop wordt er tijdens de repetities gewerkt aan de afwerking van het programma.
 • Gezien meestal voor hetzelfde publiek opgetreden wordt, dient men verhoudingsgewijs per optreden meer nieuwe liederen in te passen om het déjà vu effect te vermijden. Dit is een probleem Iwanovitch en Funni Culli Vlaanderen mijn land, zijn voorbeelden van liederen die op hun maximum zitten bij hetzelfde publiek. Voor nieuw publiek zijn ze echter nog steeds zeer goed.
 • We houden rekening met iconische liederen, die we op een gevarieerde wijze brengen.
 • Vandaar de oproep om prospectie buiten de bekende kringen.